กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประกฤษฏิ์ ผาธรรม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมบัติ ทองอุ่น
ครู

นางสาวชัชชษา เช่นพิมาย
ครู

นางสาวพรหมภัสสร ศิลปวัฒนโภคิน
ครู

นายไวยวุฒิ ธนบัตร
ครู

นางสาวอมลธีรา อ่อนรักษ์
ครู

นางสาวสกรานตา ภูยาธร
ครู

นางสาวธนภัทร สุนพะวงษ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวมานิตา ปานทอง
ครูอัตราจ้าง