กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายบรรจง จันทร์จำนงค์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนุชนาถ บุญอินทร์
ครู

นายวุฒิ เกตุคำ
ครู

นางญาณิดา แก้ววงษ์หิว
ครู

นางสาวอุทัยวรรณ หวังโสม
ครู

นายณัฐพล บุญภิละ
ครู

นายมาโนช อะโคตรมี
ครู

นางสาวนีรนุช โสตะศรี
ครู

นายอภิชาติ สว่างศรี
ครู

นางสาวธีรายา ทองสมบัติ
ครู

นางสาวจุฬาลักษณ์ สิทธิทา
ครู

นางสาวนริศรา มะมูฮำหมัด
ครู

นางสาวจันทร์จิรา นพมณี
ครู

นายอภิสิทธิ์ พนัส
ครู

นายพลอธิป พวงสำเภา
ครู

นายสิรินยา ตี๋สกุล
ครูงบประมาณ