กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเอกรินทร์ บุญอินทร์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไกรวุฒิ สมพงษ์ผึ้ง
ครู

นายบุญรอต สีหมอก
ครู

นายปราโมท สริมลำจวน
ครู

นายทนงศักดิ์ เผือกคล้าย
ครู

นายกฤติกรณ์ แกมใบ
ครู

นายภาณุพงค์ เขื่อนกองแก้ว

ว่าที่ ร.ต.ศาสตราวุธ ปาสานะ
ครู