กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายทนงศักดิ์ อังกุรวิโรจน์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางมะณี เซะวิเศษ
ครู

นางสาวสุภาณี อุตมัง
ครู

นายพลพีระ วงศ์พรประทีป
ครู

นางสาววรยล เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ครู

นางสาวอัยณี รอมาลี
ครู

นางสาวนิตยา ดัสกรปราชัย
ครู

นายอนุชา โทนุบล
ครู

นางสาวอรอุมา อิสลาม
ครู

นางสาวอัจฉริยา ธรรมวงค์
ครู

นายเสกสรร เพ็งแสงทอง
ครู

นายวีรยุทธ แก้วอัคฮาด
ครู

นางสาวพรนภา พลอยเรียง
ครู

นางสาวจุรีรัตน์ ก้านกิ่ง
ครู

นายภาคภูมิ ดวงสวัสดิ์
ครู

นางวัณภา บุญมา
ครูงบประมาณ

นางสาวพจนีย์ ทองรุ่ง
ครูอัตราจ้าง

นายนพ คำเสียง
ครูอัตราจ้าง

นายอิบรอเฮง มะลี
วิทยากรพิเศษ