กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายนรชัย ภักดีศุภผล
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาววารุณี เมืองช้าง
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวธนิดา ทองหล่อ
ครู

นางสถาพร อุทธบูรณื
หัวหน้างานห้องสมุด

นางสาวรัชฏาพร สีทา
ครู

นางณุตตรา ทองสา
ครู

นางสาวสุทธิกานต์ อินทฤทธิ์
ครู

นางสาวธัญลักษณ์ แสนชัย
ครู

นางสาวนันธิดา พรายระหาร
ครู

นางสาวอรอนงค์ เนตรวงศ์
ครูการศึกษาพิเศษ

นางสาวอังศุธร แดงสุข
ครูพี่เลี้ยง