ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง เกิดขึ้นตามโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา 4 มุมเมืองของกรุงเทพมหานคร เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525 กระทรวงศึกษาธิการ เห็นสมควรสร้างสถานศึกษาขึ้นเป็นอนุสรณ์ไว้ในโอกาสนี้ โดยได้รับบริจาคที่ดินจากการเคหะแห่งชาติ เนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา(ในขณะนั้น) กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง" 
  
   


ตั้งอยู่เลขที่ 121 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยมีประกาศจัดตั้งเมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม 2525 ในสมัย นายสิปปนนท์ เกตุทัต เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษษธิการ เปิดรับนักเรียนแบบสหศึกษา กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายสุขเกษม นัยถนอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 ประกอบไปด้วยห้องเรียน  6 ห้องเรียน นักเรียน 280 คน และครู 13 คน โดยกรมสามัญศึกษา ให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ รัตนโกสินทร์สมโภช 4 ชั้น 20 ห้องเรียน จำนวน 1 อาคาร


ในปีการศึกษา 2527 สร้างอาคารเรียนเสร็จจึงได้ย้ายที่เรียนจากที่เรียนชั่วคราว โรงเรียนวัดปากบึง มาเรียน ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ในวันที่ 9 เมษายน 2527 เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 6 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 300 คน
ในปีการศึกษา 2542 โรงเรียนได้รับมอบที่ดินจากการเคหะแห่งชาติเพิ่มอีก 12 ไร่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2542 รวมเนื้อที่ทั้งหมดในปัจจุบัน จำนวน 31 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา  มีอาคารเรียน4ชั้น 6 หลัง อาคารอาเซี่ยนศึกษา 2 ชั้น 1 หลัง
อาคารฝึกงาน 2 หลัง อาคารเรียนวิชาเกษตร 1 หลัง อาคารประชาสัมพันธ์และกิจการนักเรียน 1 หลัง อาคารสภานักเรียน 1 หลัง โรงยิมเนเซี่ยม 1 หลัง อาคารหอประชุมและโรงอาหาร 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง อาคารห้องพักนักการ 1 หลัง

ปัจจุบัน เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,2 และ 3 ระดับชั้นละจำนวน 11 ห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ,5 และ 6 ระดับชั้นละจำนวน 8 ห้องเรียน นักเรียนรวม 2,440 คน มี นายจันทร เที่ยงภักดิ์ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา