นักการ/แม่บ้าน/ยาม/พนง.ขับรถ

นางนพรัตน์ เปิงคะมาง
นักการ

นายณรงค์ สีเพ็ชร
นักการ

นางกาญจนา พิศพันธ์
นักการ

นางสาวรมิดา จูโพธิ์แก้ว
แม่บ้าน

นางสาวสมสุข จูโพธิ์แก้ว
แม่บ้าน

นายสมควร โมระโส
นักการ

นายมงคล เลิศเวียง
นักการ

นางสาวสวอย บุญรัมย์
นักการ

นายปรีชา โพธิ์เผือก
ยาม

นายอนุวัตร แปลกทิ้ง
พนักงานขับรถ

นางปทุม สวัสดี
นักการ

นางพรกนก บุญเถื่อน
นักการ

นายหล่อ บุญเถื่อน
พนักงานขับรถ

นางอภิณห์พร ฐิติกุลนิพัทธ์
แม่บ้าน

นายโยธิน จันทร์งาม
นักการ

นางสาวน้ำค้าง ม่วงดี
นักการ

นายชยกร บุตรเพชรภาธร