กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกันตพัฒน์ ภูชาดา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอรุณศรี บัวรอด
ครู

นางสาวศิริพรรณ ชาตินันท์
ครู

นางสาววนิดา กาบสุวรรณ
ครู

นางสาวณัฏฐณิชา ท้วมจันทร์
ครู

นายอาทิตย์ สมศักดิ์ สุวรรณเกษม
ครู

นางสาวอุบลรัตน์ อยู่เครือ
ครู

นางสาวสดใส แก้วเข้ม
ครู

นางสาวเพชรี เชียงดา
ครู

นางสาวลัดดาวรรณ์ ลิขิตวาศ
ครู

นางสาวพบพร แหล่งหล้า
ครู

นางสาววรรณธิดา พวงมณี
พนักงานราชการ

นางสาวเมตตา ทองอ่อน
พนักงานราชการ