กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสำเนียง พวกดอนเค็ง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจุฑามาศ เสมแจ้ง
ครู

นางเสาวณี แสนภักดี
ครู

นางชรรินเพ็ญ เชาวน์ลิลิตกุล
ครู

นางสุณี สมพงษ์ผึ้ง
ครู

นายสุนันท์ คำผงษ์
ครู

นางสาวฐิติรัตน์ เที่ยงตรง
ครู

นางสาววริศรา คำเพ็ญ
ครู

นางสาวประภากรณ์ ประจวบสุข
ครู

นายธนิต โคตะมา
ครู

นางสาวธิดารัตน์ แก้วตา
ครู

นางสาวเกษรา ทัศนี
ครู

นางสาวเจนจิรา โล่ลา
ครู

นางสาวฐิติมา บุญภาพ
ครู

นางสาวพัตราภรณ์ พวงศรีแก้ว
ครู

นางสาวนริศรา ขุมทิพย์
ครู

นางสาววรรณวนิช ไก่งาม
ครู

นางจินตนา สมบูรณ์ปัญญา
ครูอัตราจ้าง

Miss Lu ning ning Q Claudio
ครูต่างชาติ

Mr. Claribeison F. Balubar
ครูต่างชาติ

Mr.Edga Martinez Manongdo