กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายนริศ มะสกุล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมพงษ์ ทองอยู่
ครู

นางอรุณี พัฒนสมสิทธิ์
ครู

นายพงศธร เฉลิมเติม
ครู

นางสาวปิยะมาศ อาจหาญ
ครู

นายบุญโฮม สุขล้วน
ครู

นางสาวธัญพร บุญสุภา
ครู

นายศรายุทธ คำอินทร์
ครู

นายคณิตพันธุ์ ทองสืบสาย
ครู

นางสาวภาวดี คำมี
ครู

นางสาวปุณมนัส นิระหานี
ครู

นางสาวนันทนา อาจกล้า
ครู

นายจุมพล เธียรนาราโรจน์
ครู

นางสาวณัฐธิดา ทองชื่น
ครู

นางสาวณัฏฐ์ญาดา แรกเรียง
ครู

นายอัครวัฒน์ เทพมุสิก
ครู

ว่าที่ ร.ต.มารุตต์ แสงสุข
ครู

นางสาวชนากานต์ ศรีโพนทัน
ครูงบประมาณ

นางสาววณิชยา วงศพุทธ
ครูอัตราจ้าง