ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอาชวินี ไชยสุนทร
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :กลุ่มบริหารงานวิชาการ รักษาการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มบริหารวิชาการ