ชื่อ - นามสกุล :นายนริศ มะสกุล
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หน้าที่หลัก :ครู
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : วิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครู