ชื่อ - นามสกุล :นายนรชัย ภักดีศุภผล
ตำแหน่ง :หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าที่หลัก :ครู
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : ครู
กลุ่ม / แผนก : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนะแนว
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน