ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปริมญาภรณ์ เพียราช
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หน้าที่หลัก :ครู
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : ครู