ข่าวประชาสัมพันธ์
การเก็บรวบรวมผลงาน ทางวิชาการของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้
การเก็บรวบรวมผลงาน ทางวิชาการของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิทยฐานะเชี่ยวชาญ หรือผู้ที่สนใจจะเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสายงานอื่น ๆ ทุกตาแหน่งและทุกระดับ เพื่อรวบรวมจัดทาเป็น “วารสารวิชาการ สพฐ. ประจาปี 2562” ผ่านระบบออนไลน์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2562,00:00   อ่าน 112 ครั้ง