ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คาอ่าน และสรรพนาม คาขึ้นต้น คาลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.08 KB 14
การใช้งานเว็บบอร์ด ให้เป็นประโยชน์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 195.32 KB 20
ทดสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.56 KB 29
วิทยฐานะ
3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด 54
ว21 34
ครู รส.ล. 4.0
การใช้แอพพลิเคชั่น Unifi network 20
การบันทึกหน้าจอมือถือ 26
การบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ 18
Calibrating 22
active Board 21
active Board 21
touch screen 23
เลื่อนเงินเดือนแบบ%
ว20 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.57 KB 29
กคศ.เลื่อนเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.12 KB 31
ประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวกัยวิชาการ
การเรียนซ้ำชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 22
โรงเรียนมาตรฐานสากล
ขั้นตอนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) 65
ลิงค์เอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 46
คำสั่งโรงเรียนเดือน พฤษภาคม
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 30
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคณะสีปและผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.06 MB 30
แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานพิธีไหว้ครู และประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.7 MB 27
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียนซ้ำรายวิชา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 23
คำสั่งโรงเรียนเดือน มิถุนายน
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันและยามรักษาการณ์ ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 19
แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานโครงการ "จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้หลายคนรับ" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 918.62 KB 20
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "จากวันสุนทรภู่...สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ" ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 21
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเพิ่มทักษะการทำงานให้กับนักพัฒนาและลูกจ้างสหวิทยาเขตเบญจบูรพา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 19
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.61 KB 20
โหลดเอกสารฝ่ายวิชาการ
ประเมินหลักสูตรรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 50
แบบประเมินกลยุทธ Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 46
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และหน่วยกิต Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 104
แบบฟอร์มแบบบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 144.69 KB 50
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 135.77 KB 127
แบบฟอร์มประมวลรายวิชาปี 2562 ที่ปรับปรุง Word Document ขนาดไฟล์ 166.23 KB 81
การสรุปรายงานจัดทำ IDPlan Word Document ขนาดไฟล์ 237.5 KB 54
การเงินพัสดุ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน หนังสือตอบข้อหารือ ที่เกี่ยวข้อง 20
การตรวจสอบและการจำหน่ายพัสดุ 18
การควบคุมพัสดุ 17
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา 17
ทะเบียนครุภัณฑ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.38 KB 24
งานทะเบียน-วัดผล
รายชื่อ นร.2562 เทอม 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 782.5 KB 101
คำสั่งโรงเรียนเดือน กรกฏาคม
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือสหเบญจเบญจบรพา ครั้งที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.42 MB 14
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 14
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.42 MB 13
แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 17
คำสั่งโรงเรียน เดือนกันยายน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "นิทรรศการผลงานนักเรียน สู่มาตรฐานสากล" ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 892.29 KB 10
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 11